Obchodní podmínky

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Níže uvedené obchodní podmínky obchodníka MasterMiner s.r.o. ,obchodní značka MasterMiner, se sídlem v Praze 9, Dyjská 845/4, 196 00,IČO 06128602, DIČ CZ06128602 upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.masterminer.cz

 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce

 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

  1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu www.masterminer.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

 

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty dle příslušné legislativy a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: jméně kupujícího, adrese dodání, telefonním kontaktu a emailu.

 

2.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronické nákupní tašky webového rozhraní obchodu),

 

2.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 

2.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

 

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.5. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

 

2.6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“)

 

2.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

2.8. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

 

2.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

2.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

 

2.11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

 

2.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

2.13. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

 

  1. Cena zboží a platební podmínky

 

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostním převodem na účet prodávajícího
bezhotovostní platební kartou

platbou prostřednictvím blockchainu, kryptoměnou

 

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží resp. zasláním zboží na dobírku.

 

3.3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

3.4. Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji. Prodávající je plátcem DPH.

 

  1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

4.1. Náklady na poštovné, dobírku a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na www.masterminer.cz

 

4.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl.4.5. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.2.7.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci.

 

4.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

  1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

 

5.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí.

 

5.4. Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení).

 

5.5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit u dodávky zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);

 

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

 

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.1. a 6.2. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

6.4. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

6.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; b) na odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;
d) na odstoupení od smlouvy.

 

6.6. Prodávající vyřeší vadné plnění odstraněním vady. Pokud není vadu možné odstranit, nabídne prodávající kupujícímu slevu z kupní ceny .Pokud se slevou kupující nebude souhlasit, prodávající vyřeší vadné plnění dodáním nové věci bez vady.

 

6.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Dyjská 845/4 ,196 00 Praha 9-Čakovice

 

6.8. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

 

6.9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

  1. Další práva a povinnosti smluvních stran

 

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

 

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

  1. Ochrana osobních údajů

 

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 

8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající
povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

  1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat

 

10 Doručování

 

10.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

 

10.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

 

10.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

Ochrana osobních údajů a podmínky užívání stránek

 

Vážení uživatelé webových stránek,

dovolujeme si informovat, že provozovatelem těchto webových stránek je společnost MasterMiner, s.r.o., IČO: 06128602, DIČ: CZ06128602 se sídlem Praha 9- Čakovice, Dyjská 845/4, PSČ 196 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276674 (dále jen „společnost MasterMiner“).  Vaší návštěvou webových stránek  www.masterminer.cz (dále jen „stránky“) potvrzujete svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami jejich užívání a se zásadami a pravidly ochrany osobních údajů a soukromí stanovenými společností MasterMiner s.r.o.

 

Podmínky užívání stránek

Obsah a struktura stránek jsou chráněny autorským právem.  Názvy a loga prezentovaná na stránkách jsou chráněny ochrannou známkou registrovanou společností MasterMiner s.r.o.

Informace a materiály uvedené a prezentované na stránkách je možno bez dalšího používat, tj. zejména stáhnout, kopírovat a tisknout, výhradně pro osobní účely. Jakékoli jiné použití informací
a zobrazených materiálů, zejména (nikoli však výhradně) jejich šíření pro komerční účely vždy podléhá výslovnému předchozímu souhlasu společnosti MasterMiner s.r.o.

Uživatelé stránek se zavazují, že při používání stránek budou dodržovat platné právní předpisy České republiky a nebudou jakkoli poškozovat či ohrožovat oprávněné zájmy a/nebo dobrou pověst společnosti MasterMiner s.r.o.  Uživatelé se v této souvislosti zejména zavazují, že nebudou zasahovat do obsahu stránek, využívat stránky k šíření pro rozesílání nevyžádaných zpráv či řetězových zpráv, zasílat na stránky zprávy obsahující viry nebo jakkoli jinak ohrožovat bezpečnost stránek.

Společnost MasterMiner s.r.o. obsah stánek průběžně kontroluje a aktualizuje na stránkách uvedené informace a prezentované materiály, nicméně společnost MasterMiner s.r.o. nemůže zaručit a nezaručuje uživatelům stránek správnost ani úplnost informací a materiálů prezentovaných na stránkách. Totéž platí pro všechny internetové stránky, na které ze stránek směřují hypertextové odkazy. Společnost MasterMiner s.r.o. nemá žádnou kontrolu nad externími webovými stránkami, na které mohou uživatelé stránek přejít pomocí hypertextových odkazů, které jsou poskytovány jako služba pro uživatele stránek a jsou přístupné výhradně na vlastní riziko uživatelů. Veškeré informace uváděné na stránkách slouží výlučně pro informační účely a nejsou návrhem na uzavření smlouvy.

Společnost MasterMiner s.r.o. si vyhrazuje právo provádět kdykoli bez předchozího upozornění změny informací a materiálů prezentovaných na stránkách.

Společnost MasterMiner s.r.o. nenese odpovědnost za jakoukoli případnou újmu, která by mohla uživatelům vzniknout v souvislosti s užíváním stránek a/nebo webových stránek třetích subjektů, které lze navštívit pomocí stránek.

Ochrana osobních údajů a soukromí

Společnost MasterMiner s.r.o. plně respektuje soukromí uživatelů stránek a ochrana osobních údajů uživatelů stránek je pro společnost MasterMiner s.r.o. jednou z nejdůležitějších priorit.

Základním principem je, že společnost MasterMiner s.r.o. umožňuje návštěvu stránek bez nutnosti sdělení údajů vedoucích k identifikaci konkrétního uživatele. Nicméně, přístup do dílčích oddílů stránek nebo možnost využívat některé ze služeb poskytovaných společností MasterMiner s.r.o. mohou být podmíněny poskytnutím některých osobních údajů. Při nakládání s osobními údaji společnost MasterMiner s.r.o. postupuje dle zákona č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Za účelem splnění svých povinností vyplývajících ze zákona si společnost MasterMiner s.r.o. dovoluje stručně informovat o zásadách zpracování osobních údajů a o základních právech uživatelů stránek souvisejících s jejich zpracováním.

Společnost MasterMiner s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem (i) realizace objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se jí nabízených a poskytovaných služeb, (ii) pro účely statistik, analýzy a průzkumů poskytovaných služeb, (iii) pro oznamování novinek a promo akcí a (iv) plnění povinností vyplývajících pro společnost MasterMiner s.r.o. z platných právních předpisů České republiky.

Společnost MasterMiner s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění výše uvedených účelů, jedná se o následující údaje: jméno, příjmení, adresa, email a telefonní číslo.

V případě, že společnost MasterMiner s.r.o. z různých důvodů požaduje i sdělení jiných osobních údajů než údajů nezbytně nutných pro naplnění výše uvedených účelů, pak jsou tyto údaje vždy označené jako údaje nepovinné a jejich poskytnutí ze strany uživatele je dobrovolné.

V případě, že uživatel poskytne společnosti MasterMiner s.r.o. svou e-mailovou adresu, pak je společnost MasterMiner s.r.o. oprávněna na poskytnutou e-mailovou adresu zasílat svůj newsletter, jakož i další reklamní a marketingové materiály s tím, že uživateli bude v každém takovém e-mailu nabídnuta možnost další odebírání takovýchto materiálů ukončit. Případný nesouhlas se zasíláním marketingových emailů je možno zaslat společnosti MasterMiner s.r.o. na e-mailovou adresu: info@masterminer.cz

Bezpečnost osobních údajů uživatelů stránek během jejich předávání společnost MasterMiner s.r.o. zajišťuje za využití specifické technologie, jíž jsou tyto údaje kódovány. Následně jsou data uložena na serveru společnosti MasterMiner s.r.o., který svými parametry a úrovní zabezpečení odpovídá aktuálním standardům. Jakékoli osoby, které přijdou do kontaktu s osobními údaji, jsou zavázány povinnosti zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně.

Společnost MasterMiner s.r.o. poskytnuté osobní údaje může sdílet s třetími sobami v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících pro společnosti MasterMiner s.r.o. z platných právních předpisů.

Společnost MasterMiner s.r.o tímto v souladu se zákonem informuje uživatele stránek o jejich právu přístupu k osobním údajům upravenému v ust. § 12 zákona. Požádá – li uživatel stránek o informaci o zpracování svých osobních údajů, pak je společnost MasterMiner s.r.o. povinna mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.  Obsahem informace je vždy sdělení o (i) účelu zpracování osobních údajů, (ii) rozsahu osobních údajů, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) povaze automatizovaného zpracování a (iv) příjemci, případně kategorii příjemců. Společnost MasterMiner s.r.o. má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Každý uživatel stránek, který se domnívá, že společnost MasterMiner s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, muže požádat společnost MasterMiner s.r.o. o vysvětlení a/nebo požadovat, aby společnost MasterMiner s.r.o. odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je – li žádost shledána oprávněnou, společnost MasterMiner s.r.o. odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost MasterMiner s.r.o. žádosti, má uživatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informace dle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Zákazník má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email. adr@coi.cz

Web: https://adr. coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující dle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů,
a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

V souladu s ust. § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ubytovanému hostu jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.


Napište nám

Adresa a kontakty

MasterMiner s.r.o. Dyjská 845/4, Čakovice, 196 00 Praha 9


V roce 2023 dochází k čerpání dotace z Výzvy č. 0381 - Kreativní vouchery v rámci Národního plánu obnovy - iniciativa Kreativní vouchery komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru s názvem: MasterMiner_Kreativní voucher. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.

Loga dotačních programů